Nıeuwe Reglementen Inzake Regelovertredıngen Tıjdens Vlıegreızen

Op 29 december 2013 werden in de Turkse Staatscourant de nieuwe reglementen (SHY-IPC) gepubliceerd inzake geldboetes die door het Directoraat voor de Burgerluchtvaart met ingang van 1 januari 2014 worden toegepast op passagiers die zich tijdens de vliegreis niet aan bepaalde van kracht zijnde regels houden.
 
Wie is een regelovertredende passagier?
Een persoon die vanaf het aan boord gaan tot aan het verlaten van het vliegtuig door zijn handelingen de veiligheid van medereizigers en het cabinepersoneel in gevaar brengt, de werkzaamheden van de crew hindert, schade aan het in het vliegtoestel aanwezige materiaal toebrengt, bedreigingen uit, in de burgerluchtvaart geldende regels overtreedt en de aanwijzingen van de crew niet opvolgt, wordt beschouwd als een zich niet aan de regels houdende passagier en is aldus in overtreding. De volgende geldboetes zullen in dergelijke gevallen van kracht zijn.
 
Overtredingen en Geldboetes
 
 
Overtreding Geldboete
Indien na een waarschuwing het gebruik van draagbare electronische apparaten wordt voortgezet 1.000 TL

Indien na een aanmaning
- niet wordt plaatsgenomen in de vliegstoel,
- de veiligheidsgordel niet wordt vastgemaakt,
- het bagagevak niet wordt gesloten,
- een meningsverschil met medereizigers of cabinecrew wordt voortgezet,
- de werkzaamheden van de crew worden bemoeilijkt of gehinderd,
- verbale belediging van medereizigers en cabinecrew wordt voortgezet,
- geen gehoor wordt gegeven aan waarschuwingen van de crew en
- handelingen worden voortgezet die de vliegveiligheid en beveiliging in gevaar brengen

1.000 TL
Roken in het vliegtoestel  1.000 TL
Reglement, Artikel 5
 
1. Indien een passagier na een gegeven waarschuwing voortgaat met een overtreding zoals in het Reglement is opgenomen, dan wordt daarover een rapport opgesteld. De gezagvoerder van het vliegtuig samen met twee crewleden zullen de overtreding vaststellen en schriftelijk vastleggen. In het rapport worden de naam, de achternaam, het adres en de woonplaats van de betrokken persoon vermeld. Ingeval het een Turks staatsburger betreft wordt het T.C. identiteitsnummer opgenomen, ingeval van een andere nationaliteit worden de naam, achternaam, adres en woonplaats plus paspoortnummer van de betrokkene vermeld.
 
2. De in overtreding zijnde passagier wordt erop gewezen dat hij in strijd handelt met de voorschriften van het Directoraat voor de Burgerluchtvaart. Voorts wordt de betrokkene mondeling eraan herinnerd dat, ingeval de overtreding niet beëindigd wordt, een overeenkomstig het Reglement vastgestelde geldboete verschuldigd zal zijn en een rapport zal worden opgemaakt.
 
3. Het over de in overtreding zijnde passagier opgemaakte rapport wordt door de luchtvaartmaatschappij met de eigen personeelsleden, die het rapport hebben ondertekend, besproken en vervolgens na wederzijdse instemming ter ondertekening doorgegeven aan de kwaliteitssysteem manager en de Directeur van de luchtvaartmaatschappij. Vervolgens wordt het rapport doorgestuurd naar het Directoraat voor de Burgerluchtvaart, dat van de betrokken passagier, of van de betrokken luchtvaartmaatschappij indien nodig meer informatie of bijzonderheden kan opvragen.
 
4. Ingeval van een bezwaar tegen de aan de overtreder opgelegde geldboete, dan is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor de bewijsvoering.
 
Passagiersrechten