Tekst dotyczący ujawnienia danych osobowych

ZGODA NA  PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie Ustawy o ochronie danych osobowych („DPL”) w ramach Ogólnego Dokumentu Informacyjnego oraz Polityki Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych przekazanych do Państwa informacji zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698 przez TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. (zwaną dalej „Corendon” lub „Spółką”),

przez Corendon jako administratora danych osobowych lub przez upoważnione przez niego do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa podmioty przetwarzające dane, w celu zapewnienia oferowanych pasażerom Corendon produktów i usług na najlepszych warunkach, dostarczania produktów lub usług w sposób nieprzerwany i bezpieczny, podnoszenia zadowolenia klientów na najwyższy poziom, dokonywania płatności, prowadzenia różnego rodzaju czynności związanych ze wspomnianymi usługami, przeprowadzania i rozwijania operacji, prowadzenia działań  promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz przygotowywania promocji dotyczących wspomnianych produktów i usług albo innych produktów i usług, wysyłania do klientów informacji o okazjach, promocjach i temu podobnych usługach oraz wywiązania się z postanowień umów zawartych z klientami; wyrażam zgodę na przetwarzanie bezpośrednio lub pośrednio, wymaganych danych tożsamości, danych adresowych, danych kontaktowych i tym podobnych danych osobowych, poza tym, włączając w to pozostałe wszystkie kanały komunikacji ustnej, słownej i cyfrowej takie jak telefon, adres e-mail, strona internetowa, powiadomienia push oraz inne powiadomienia, komunikator WhatSapp, jednak nie ograniczając się do nich, zgodnie z regułami dotyczącymi przechowywania danych na czas określony w przepisach lub wymagany do realizacji celu dla którego zostały przetworzone, zgodnie z ogólnymi przepisami określonymi w art. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, które mogą być przetwarzane, pozyskiwane, zapisywane,  oraz w celu ich przetwarzania, bezpiecznie przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej przez określony czas, mogą być zabezpieczane, modyfikowane, przetwarzane ponownie, zgodnie z przepisami ujawniane i przesyłane, przejmowane, klasyfikowane, przetwarzane lub nieudostępniane do użytkowania. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Spółkę o wyżej wymienionych kwestiach  i wyrażam na nie zgodę w zakresie DPL.

 

Oświadczam, że wyrażam wyraźną zgodę, aby moje dane osobowe, pod warunkiem wykorzystania ich do wyżej wymienionych celów, były przez Spółkę udostępniane pracownikom, funkcjonariuszom Corendon, spółkom grupy (spółce i/lub jej partnerom biznesowym, akcjonariuszom), przede wszystkim posiadającemu prawne umocowania Zarządowi Państwowych Portów Lotniczych, Generalnej Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego i pozostałym organom, a także organom lotnictwa cywilnego innych państw, których dotyczą, wszystkim dostawcom usług krajowych i zagranicznych, pozostałym instytucjom i organizacjom publicznym, w ramach prowadzonej przez nich działalności niezależnym firmom audytorskim oraz firmom ankietowym w zakresie zobowiązań prawnych i ograniczeń ustawowych, czy partnerom biznesowym Corendon, z którymi współpracuje lub którzy świadczą mu usługi oraz innych usługodawców w celu prowadzenia działań i / lub świadczenia usług, które otrzymam.

 

Poza tym, zgodnie z art. 11 DPL oraz właściwymi przepisami; oświadczam, że posiadam prawo do złożenia w Spółce wniosku odnośnie żądania informacji na temat stanu przetwarzania moich danych osobowych, a jeśli zostały przetworzone, poznania celu ich  przetwarzania i tego, czy zostały wykorzystane zgodnie z tym celem, uzyskania informacji na temat osób trzecich w kraju i za granicą, do których dane osobowe zostały przekazane, żądania korekty danych osobowych, w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niepełne; żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, jeśli nie istnieje już potrzeba przechowywania danych; dostarczenia żądań korekty i usunięcia danych stronom trzecim, którym dane zostały przekazane, do złożenia sprzeciwu w przypadku wystąpienia niekorzystnego dla mnie rezultatu otrzymanego na podstawie analizy polegającej na przetwarzaniu danych przez zautomatyzowane systemy, a w przypadku poniesienia straty, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo do dochodzenia odszkodowania z powodu tej straty. W celu skorzystania z tych praw, zawarte we wniosku dane niezbędne do ustalenia mojej tożsamości wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi moich praw, o które się ubiegam, umieszczę wypełniając formularz na stronie www.corendon-airlines.com, a podpisany egzemplarz formularza dostarczę do Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. Bilgi Teknolojileri Departmanı (Działu Technologii Danych Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.) znajdującego się pod adresem Güzeloluk Mah. 1879. Sok. No: 148, Antalya / Türkiye wraz z dokumentami potwierdzającymi moją tożsamość, osobiście, za pośrednictwem notariusza lub w inny sposób opisany w DPL .

 

 

Ponadto oświadczam, że dane osobowe, które udostępniam Spółce są prawdziwe i aktualne; oraz, że poinformuję Spółkę o wszelkich zmianach danych. Wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie moich danych osobowych, w tym danych osobowych określonych w DPL w okresie niezbędnym do realizacji celu ich przetwarzania, oraz przechowywania przez wymagany okres; oraz oświadczam, że zostałem poinformowany przez Spółkę o wyżej wymienionych kwestiach, a niniejszy tekst, treść Polityki Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych spółki Corendon oraz  Dokument Informacyjny przeczytałem i zrozumiałem.

 

 

Wyrażam zgodę

 

 


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami