Ticari elektronik ileti aydınlatma metni

Veri Sorumlusu:

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.

Sahrayıcedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 5A, Kadıköy/İstanbul

İşbu Aydınlatma Metni, Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (“CORENDON”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetler sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.corendonairlines.com adresinde yer almaktadır.

 

A. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Şirketimiz tarafından, ilgili kişilerin aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileri SMS kanalları ve internet sitesi aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 

Veri Kategorisi Hukuki Sebep İşleme Amacı
Kimlik Açık rıza (Ticari elektronik ileti onayı bulunması halinde reklam ve kampanya süreçlerinde SMS veya e-posta iletilmektedir.) (KVKK m. 5 f. 1) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

- Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

- Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

- Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Açık rıza (Ticari elektronik ileti onayı bulunması halinde reklam ve kampanya süreçlerinde SMS veya e-posta iletilmektedir.) (KVKK m. 5 f. 1) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

- Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

- Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

- Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Açık rıza (Ticari elektronik ileti onayı bulunması halinde reklam ve kampanya süreçlerinde SMS veya e-posta iletilmektedir.) (KVKK m. 5 f. 1) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

- Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

- Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

- Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

Üçüncü Taraf Veri Kategorileri Aktarımın Hukuki Sebebi
Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Kimlik, İletişim, Pazarlama

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

 

C. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Sahrayıcedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 5A, Kadıköy/İstanbul adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Corendon’a Sahrayıcedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 5A, Kadıköy/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,
  • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta gönderilerek,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
  • Corendon sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla imzalayıp [email protected] e-posta gönderilerek,

Corendon’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.


Uçuşunla ilgili farklı bir bilgiye mi ihtiyacın var? Bize ulaş
Uçuşunla ilgili farklı bir bilgiye mi ihtiyacın var? Bize ulaş