Bescherming Van Persoonsgegevens

Door Corendon Airlines (Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.) wordt geheimhouding van persoonsgegevens in acht genomen en wordt belang gehecht aan de veiligheid van persoonsdata. Daarom is deze tekst opgesteld om u meer informatie te verstrekken over de Turkse Wet 6698 inzake Bescherming van Persoonsgegevens en andere hiermee samenhangende wetgeving.
 
Toelichting
Op 24 maart 2016 werd Turkse Wet 6698 inzake Bescherming van Persoonsgegevens goedgekeurd en op 7 April 2016 werd door de publicatie van de tekst in de Officiële Staatscourant de wet openbaar. Tezamen met de 32 artikelen tellende Wet zijn vervolgens artikel 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 op 7 oktober 2016 in werking getreden.
 
De Wet is aangenomen om de procedures en beginselen te regelen inzake beheer van persoonsgegevens, geheimhouding van privéleven, bescherming van persoonlijke grondrechten en vrijheden en de aansprakelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens door juridische en echte rechtspersonen. Met deze toelichting vervullen wij de informatieplicht die voor ons uit deze Wet voortvloeit en bieden wij bezoekers van de pagina “Bescherming van Persoonsgegevens en Toestemming Uitwisselen Persoonsgegevens” informatie aan, die zij kunnen doornemen.
 
Verwerking van Persoonsgegevens
Met de verwerking van persoonsgegevens wordt bedoeld: iedere dataverwerking, die wordt verricht om geheel of gedeeltelijk, automatisch, danwel handmatig door een onderdeel van het dataregistratiesysteem, persoonsgegevens te registreren, te verzamelen, op te slaan, te veranderen, opnieuw te ordenen, openbaar te maken, over te brengen, over te nemen, te verkrijgen, te classificeren, danwel het gebruik te verhinderen.  
 
Onze Redenen om data te verwerken
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om ons bedrijf in staat te stellen aan u producten en diensten aan te bieden, waarvoor binnen ons bedrijf de benodigde operationele werkzaamheden worden uitgevoerd; om u voorstellen te doen over producten en diensten die passen in uw gebruiks- en koopmotivatie als klant, waarvoor de desbetreffende departementen en zakenrelaties de nodige werkzaamheden verrichten; om het arbeidsbeleid van ons bedrijf en de grondrechten van echte rechtspersonen te handhaven en om ons bedrijf in staat te stellen commerciële besluiten te nemen, toe te passen en te realiseren en daarvoor de nodige stappen  te nemen; om de met echte rechtspersonen gesloten relaties en de voor ons bedrijf daaruit voortvloeiende juridisch zekerheid te waarborgen en om zich niet alleen hiertoe beperkende doeleinden te realiseren, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met art. 5 en 6 van de Wet.
 
Uw persoonsgegevens kunnen door Penta, in de hoedanigheid van data supervisor, zonder uw uitdrukkelijk goedkeuring nodig, in de onderstaande gevallen verwerkt worden:
 
a) Ingeval de in de wetgeving vastgelegde regels dit eisen;
b) Ingeval van een situatie, die het noodzakelijk maakt dat iemands leven of lichaam, of dat van anderen.
c) Ingeval van een contract kan het nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractpartijen direct en nauwgezet te verwerken.
d) Ingeval het noodzakelijk is om als data supervisor de wettelijke verplichtingen na te komen;
e) Ingeval betrokkene zichzelf publiekelijk opstelt;
f) Ingeval van faciliteren, gebruiken of beschermen van een recht, is het verwerken van data een vereiste;
g) Ingeval van rechtmatig handelen door de data supervisor is dataverwerking noodzakelijk, op voorwaarde dat de grondrechten en vrijheden van betrokkene geen schade ondervinden, om voor onderstaande doeleinden gebruikt te kunnen worden.
 
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden verwerkt worden:
 
Om contact met u en tussen u en anderen tot stand te brengen als onderdeel van een werkverband.
Om u te informeren omtrent wijzigingen in onze voorwaarden tot dienstverlening, om u op de hoogte te houden van belangrijke veranderingen in onze electronische dienstverlening en om u andere administratieve informatie te sturen.
Om te zorgen dat kwaliteit, training en veiligheid verbeteren (bijvoorbeeld door het controleren en registreren van telefoongesprekken naar onze contactnummers).
Om uw klachten op te lossen, om u in staat te stellen gegevens te bereiken en om uw correctieverzoeken te behandelen.
Om misdaad te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, inclusief fraude en witwassen van geld en om handelsrisico’s te analyseren en te beheren.
Om in staat te zijn te handelen overeenkomstig van kracht zijnde wetgeving en om wettelijke verplichtingen na te komen (inclusief die gelden buiten uw residentie-land) inclusief de wettelijke voorschriften inzake witwassen van geld en anti-terreur regelgeving; om wettelijke procedures in acht te nemen en om verzoeken van officiële instanties en overheden (inclusief die gelden buiten uw residentie-land) te beantwoorden.
 
Om binnenlandse politieke redenen en om procedures na te komen, inclusief op het gebied van beheer en controle van onze infrastructuur en commerciële activiteiten, financiën en administratie, boekhouding, informatiesystemen, data en website hosting, zaken continuiteit en registratie, informatie en documentatie.
 
Om wettelijke rechten vast te stellen en om die rechten te beschermen; om onze zakenactiviteiten of die van onze zakenpartners, onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of onze eigendommen en/of die van u of van anderen te beschermen en om bruikbare oplossingen toe te passen of om onze schade te beperken.
Om marktonderzoek te verrichten en analyses te maken, inclusief klanttevredenheids enquetes.
Om uw deelname aan wedstrijden, prijstrekkingen en promotie-acties te regelen en deze activiteiten te begeleiden.
Om delen op sociale media te vergemakkelijken.
Om u persoonlijke informatie en reclame aan te bieden en om uw ervaring met electronische dienstverlening meer persoonlijk te maken.
 
Aan wie en met welke doelstelling mogen verwerkte persoonsgegevens worden doorgegeven
Met in achtneming van de in artikel 8 en 9 van de Wet inzake Bescherming van Persoonsgegevens vermelde condities en doeleinden inzake het verwerken van persoonsgegeven kunnen verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze zakenpartners, leveranciers, aandeelhouders en alle wettelijk bevoegde overheidsinstellingen en privé personen, met de doelstelling ons bedrijf en de met ons bedrijf in zakenrelatie zijnde personen juridische en commercieel vertrouwen te verstrekken;  de diverse departementen werkzaamheden te laten doen zodat u kan profiteren van de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten;  de door ons bedrijf aan te bieden producten en diensten speciaal op uw voorkeur, gebruiksgewoonten en behoeften af te stemmen;  de commerciële en arbeidsstrategieën vast te stellen en toe te passen;  het personeelsbeleid van ons bedrijf uit te voeren.
 
Methoden en wettelijke redenen voor het verzamelen van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden door ons bedrijf via verschillende kanalen en om diverse wettelijke redenen verzameld met de doelstelling om onze commerciële activiteiten te kunnen verrichten. Het om wettelijke redenen verzamelen van persoonsgegevens geschiedt volgens de in art. 5 en 6 van de KVK Wet gepubliceerde condities en doelstellingen voor verwerken van persoonsgegevens en kan voor de hierboven onder (b) en (c) vermelde doelstellingen verwerkt en overgebracht worden.
 
De onder artikel 11 van de Wet vermelde rechten van de eigenaar van de persoonsgegevens
Als eigenaar van persoonsgegevens kunt u een aanvraag inzake uw rechten bij ons bedrijf indienen op een in deze informatieve tekst aangegeven manier. Het bedrijf zal uw verzoek zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen, kosteloos behandelen en afronden. Indien echter door de Commissie voor Bescherming van Persoonsgegevens kosten worden vastgesteld, dan zullen die kosten door ons bedrijf in rekening worden gebracht.
 
Eigenaren van persoonsgegevens kunnen aanvragen indienen en verzoeken om:
İnformatie inzake het wel, of niet registreren en verwerken van persoonsgegevens;
Informatie betreffende het wel of niet gebruiken en verwerken van persoonsgegevens, alsmede  informatie omtrent de wijze waarop dit gebeurt;
Informatie inzake het gebruik van persoonsgegevens voor management en of dit op een gepaste wijze geschiedt;
Informatie inzake de uitwisseling van persoonsgegevens met derden, zowel nationaal of internationaal;
Informatie inzake onvolledig en/of foutief geregistreerde persoonsgegevens en verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, alsmede informatie verzoeken over het aanpassen van data en verzoeken derden hiervan op de hoogte te brengen;
Niettegenstaande persoonsgegevens, volgens de KVKK wettelijk correcte wijze en overeenkomstig andere voorschriften worden gebruikt, bestaat er geen reden meer voor dit gebruik en derhalve kan worden verzocht om de data te verwijderen, of anoniem te gebruiken en derden hiervan op de hoogte te brengen;
Informatie inzake analyseren van persoonsgegevens door een automatisch systeem en bezwaar maken als het resultaat ten nadele van de eigenaar uitvalt;
Informatie omtrent onwettig gebruik van persoonsgegevens en het daaruit voortkomende, ondervonden schade en een schadeloosstelling eisen.
Overeenkomstig artikel 13, lid 1 van de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens kunt u een aanvraag voor het toepassen van bovenstaande rechten, schiftelijk of op een andere door de Commissie aangegeven wijze aan ons bedrijf richten. Aangezien de Commissie tot nu toe geen enkele andere wijze heeft aanbevolen, dient uw aanvraag schriftelijk bij ons bedrijf ingediend te worden. De in het kader van artikel 11 van de Wet inzake Bescherming van Persoonsgegevens bij ons ingediende schriftelijke aanvraag kan via de hieronder vermelde kanalen en manieren worden aangeboden.
 
U kunt aanspraak maken op uw bovenstaande rechten in het kader van artikel 11 van de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens door het aanvraagformulier, te vinden op CorendonKVKBilgiTalepFormu.doc, in te vullen en fotokopieën van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Een ingevuld en ondertekend exemplaar van het formulier tezamen met fotokopieën van uw identiteitsbewijs, kunt u overhandigen aan Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. Güzeloluk Mah. 1879 Sokak No:148 Muratpaşa – ANTALYA, of per notaris, danwel op een andere in de KVK Wet genoemde wijze verzenden; of voorzien van een electronische handtekening mailen naar Turistikhavatasimacilik@hs01.kep.tr