Zasady Zgłaszania Rezerwacji Grupowych

OPCJE REZERWACJI GRUPOWEJ I WARUNKI PŁATNOŚCI
LICZBA DNI POZOSTAŁYCH DO WYLOTU OD DATY POTWIERDZENIA PRZEDPŁATA CZAS TRWANIA
30 DNI I MNIEJ 100% 48 GODZIN
60 - 31 DNI 60% 72 GODZINY
90 - 61 DNI (*)35% 7 DNI
91 DNI I WIĘCEJ (*)25% 15 DNI

Zapłata całej ceny za grupę powinna nastąpić najpóźniej 30 dni przed datą pierwszego lotu.
(*) Płatność w wysokości 50% całkowitej ceny za grupę należy wnieść do 60 dni przed datą pierwszego lotu.

 1. 1. Liczba pasażerów powinna wynosić co najmniej 10 (dziesięć) osób na ten sam lot, aby rezerwacja mogła zostać uznana za rezerwację "Grupową".

 2. 2. W przypadku, gdy liczba pasażerów jest mniejsza niż 10 (dziesięć), warunki grupowe nie mają zastosowania. Przedpłata jest bezzwrotna.

 3. 3. Rezerwacje grupowe nie są objęte bezpłatnym biletem w żadnym przypadku.

 4. 4. Zamówienia grupowe będą rozpatrywane w zależności od daty i dostępności.

 5. 5. Całkowita kwota biletu powinna zostać przelana przelewem bankowym lub zapłacona kartą kredytową w wyznaczonym terminie płatności.

 6. 6. W przypadku, gdy płatność ma być dokonana w TRY, wówczas stosuje się kurs sprzedaży Banku Centralnego z dnia płatności.

 7. 7. Opcjonalna rezerwacja wstępna jest tworzona na podstawie pisemnej zgody agenta rezerwacji na ofertę cenową grupy. Opcja ta ma zastosowanie wyłącznie do ceny i nie daje gwarancji miejsca.

 8. 8. Agent rezerwacyjny jest odpowiedzialny za realizację podanej opcji. W przypadku niedokonania płatności lub nieprzedłożenia kuponu płatniczego w podanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

 9. 9. Corendon Airlines zastrzega sobie prawo do zmiany opcji i warunków płatności w godzinach szczytu i w szczycie sezonu.

 10. 10. Rezerwacja zostanie potwierdzona jako ostateczna w oparciu o liczbę osób z warunkiem No Name po wpłaceniu całkowitej kwoty za grupę najpóźniej na 1 miesiąc przed pierwszym lotem. Nazwiska pasażerów, którzy zostali wcześniej potwierdzeni jako No Name, powinny zostać przekazane Corendon Airlines na piśmie co najmniej 1 tydzień przed pierwszym lotem. Jeżeli Corendon Airlines nie otrzyma tych nazwisk, rezerwacja zostanie anulowana, a agent dokonujący rezerwacji poniesie kary wymienione w art. 25.

 11. 11. Strony niniejszej umowy niniejszym wyrażają zgodę na Ogólne Zasady Transportu Corendon Airlines, które można znaleźć na stronie https://www.corendonairlines.com/general-conditions-of-carriage

 12. 12. Agent rezerwacji grupowej powinien poinformować klientów w związku z ich lotem liniami Corendon Airlines o zasadach sprzedaży biletów, transportu i bezpieczeństwa, a także o paszportach, wizach, zdrowiu, walucie, imigracji i podobnych kwestiach w kraju docelowym.

 13. 13. Agent rezerwacji grupowej powinien podać dane pasażera (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu (GSM), e-mail, itp.) w sposób pełny, dokładny i kompletny podczas sprzedaży biletów drogą elektroniczną lub wprowadzania ich do systemu. Takie informacje są wykorzystywane przez Corendon Airlines do powiadomień operacyjnych, takich jak odwołanie lotu lub zmiana godziny lotu. Rekordy pasażerów, które zostały utworzone z naruszeniem zasad przez agenta rezerwacji grupowej, są usuwane przez Corendon Airlines bez dodatkowego powiadomienia agenta rezerwacji grupowej. Agent rezerwacji grupowej jest odpowiedzialny za pokrycie roszczeń pasażerów lub Corendon Airlines, które powstaną z powodu błędnych i/lub brakujących informacji wprowadzonych przez agenta rezerwacji.

 14. 14. Agent ds. rezerwacji grupowych jest odpowiedzialny za informowanie pasażerów o zmianach czasu lotu lub odwołaniu lotu przez Corendon Airlines. Jeżeli takie zobowiązanie nie zostanie spełnione w terminie lub nie zostanie spełnione w ogóle, wówczas agent ds. rezerwacji grupowych jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód i/lub kosztów.

 15. 15. W przypadku, gdy pasażerowie nie zostaną niezwłocznie poinformowani, Corendon Airlines ma prawo do odwołania się do agenta rezerwacji grupy zgodnie z rozporządzeniem UE (WE 261/2004).

 16. 16. Agent ds. rezerwacji grupowych jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom pełnego zwrotu wszelkich płatności należnych z tytułu anulowania rezerwacji. Jeżeli odpowiedzialność ta nie zostanie spełniona, rezerwujący zobowiązany jest do naprawienia szkody i/lub pokrycia kosztów.

 17. 17. Zmiana nazwiska pasażera jest dozwolona bezpłatnie do 20% listy pasażerów do 48 godzin przed lotem. Zmiana nazwiska nie jest dozwolona na mniej niż 48 godzin przed lotem.

 18. 18. W przypadku prośby o zmianę daty, lotu lub trasy w potwierdzonych rezerwacjach grupowych, zastosowanie ma Taryfa Flex w Regulaminie Karnym Rebookingu, który można znaleźć na stronie https://www.corendonairlines.com/rules-and-regulations/tickets-and-reservation

 19. 19. Dla dodatkowych rezerwacji pasażerskich po zakończeniu rezerwacji grupowej stosuje się aktualną taryfę cenową w systemie rezerwacyjnym.

 20. 20. Kwota pozostała na koncie Corendon Airlines po potrąceniu wszelkich kar, które mogą być poniesione w związku z anulowaniem rezerwacji zgodnie z zasadami grupy, zostanie przekazana na istniejące lub przyszłe konto kredytowe agenta rezerwacji grupy Taka kwota może być wykorzystana na inną rezerwację przez agenta rezerwacji w ciągu 1 roku od daty pierwszego utworzenia rezerwacji

 21. 21. Kwota płatności grupowej, która może zostać zapłacona bez naliczania kary w przypadku anulowania rezerwacji przez Corendon Airlines, zostanie przelana na istniejący lub przyszły rachunek kredytowy agenta rezerwacji grupowej.

 22. 22. Jeśli agent dokonujący rezerwacji grupowej sprzedaje bilety indywidualne po cenie grupowej, rezerwacja ta zostanie rozwiązana. Jeżeli taka rezerwacja zostanie znaleziona przez Corendon Airlines do 21 dni przed lotem, rezerwacja zostanie anulowana przez Corendon Airlines, a przedpłata nie zostanie zwrócona. W takich przypadkach obowiązek wypłaty odszkodowania spoczywa na agencie rezerwacji grupowej.

 23. 23. Za siłę wyższą uważa się każdy przypadek, który uniemożliwi stronom wywiązanie się ze swoich zobowiązań i obowiązków wobec siebie z powodu nadzwyczajnych wydarzeń, które wystąpią poza kontrolą stron, a których nie stwierdzono w dniu zawarcia niniejszej umowy (takich jak strajk, lokaut, klęska żywiołowa, wojna, terror, pożar, powstanie, blokada, pandemia, epidemia, zamknięcie lotniska itp.). W takich przypadkach strona dotknięta wydarzeniem (wydarzeniami), które jest uważane za siłę wyższą, powinna niezwłocznie powiadomić drugą stronę na piśmie. W przypadku, gdy zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż trzydzieści (30) dni, strony będą uprawnione do rozwiązania umowy.

 24. 24. Strony niniejszym zgadzają się z ustawą o ochronie danych osobowych (KVKK), którą można znaleźć na stronie https://www.corendonairlines.com/KVKKandGDPR.pdf oraz z ogólną ustawą o ochronie danych osobowych (GDPR).

 25. 25. Proporcje kar, które zostaną zastosowane w oparciu o całkowitą kwotę mandatu, zostaną obliczone zgodnie z poniższą tabelą.

VERDEELSLEUTEL VOOR BOETES GELDEND VOOR HET TOTALE TICKETBEDRAG

Współczynnik anulowania grupy \ Czas pozostały do lotu Do 90 dni 89-61 dni 60-31 dni 30-0 dni
100% - %76 20% kwoty anulowanego biletu 30% kwoty anulowanego biletu 50% kwoty anulowanego biletu (*) 100% kwoty anulowanego biletu
75% - % 51 15% kwoty anulowanego biletu 20% kwoty anulowanego biletu 30% kwoty anulowanego biletu 50% kwoty anulowanego biletu
50% - 21 % 10% kwoty anulowanego biletu 15% kwoty anulowanego biletu 20% kwoty anulowanego biletu 30% kwoty anulowanego biletu
20% i mniej 0% kwoty anulowanego biletu 10% kwoty anulowanego biletu 15% kwoty anulowanego biletu 20% kwoty anulowanego biletu

(*) Warunkiem jest zapłata całej kwoty za bilet

(**) Dopłata paliwowa nie podlega zwrotowi.


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami