Voorschriften voor Groepsreserveringen

RESERVERINGSOPTIES EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR GROEPEN
AANTAL DAGEN TOT DE VLUCHT VANAF BEVESTIGINGSDATUM VOORUITBETALINGSTARIEF LOOPTIJD OPTIE
30 DAGEN OF KORTER 100% 48 UUR
60 - 31 DAGEN 60% 72 UUR
90 - 61 DAGEN (*)35% 7 DAGEN
91 DAGEN OF LANGER (*)25% 15 DAGEN

Het totaalbedrag van de groep moet uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum worden betaald.
(*) 50% van het totale bedrag van de groep moet uiterlijk 60 dagen voor vertrek worden betaald.

 1. 1. Het aantal passagiers voor dezelfde vlucht moet ten minste 10 (tien) zijn om als groepsreservering te kunnen worden beschouwd.

 2. 2. Indien het aantal passagiers minder dan 10 (tien) is, dan zijn de groepsvoorwaarden niet van toepassing. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd.

 3. 3. Gratis tickets voor groepsreserveringen worden onder geen beding verstrekt.

 4. 4. Groepsaanvragen worden behandeld op basis van de gewenste datum en beschikbaarheid.

 5. 5. Het volledige ticketbedrag moet op de aangegeven betaaldatum worden overgemaakt of per creditcard worden betaald.

 6. 6. In geval van betaling in TRY geldt de dagwisselkoers van de Centrale Bank.

 7. 7. Een optie voor groepsreserveringen is alleen geldig na schriftelijke goedkeuring met prijsopgave door het boekingskantoor. Deze optie is alleen van toepassing op de prijs en niet op de plaatsen.

 8. 8. Het boekingskantoor zorgt voor de follow-up van de verstrekte optie. Indien de betaling niet wordt verricht of het betalingsbewijs niet binnen de gestelde termijn wordt overgelegd, zal de reservering worden geannuleerd.

 9. 9. Corendon Airlines behoudt zich het recht voor om optie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen in drukke periodes en in het hoogseizoen.

 10. 10. De reservering wordt definitief na betaling van het totale groepsbedrag, uiterlijk 1 maand voor de vertrekvlucht, op basis van het aantal personen met de ''No Name'' - voorwaarde. De namen van de passagiers moeten ten minste 1 week voor de vertrekvlucht schriftelijk bij Corendon Airlines worden opgegeven. Indien Corendon Airlines de namen niet ontvangt, wordt de reservering geannuleerd en is het boekingskantoor een boete verschuldigd overeenkomstig artikel 25.

 11. 11. Bij deze verklaren de contractpartijen zich akkoord met de algemene vervoersregels van Corendon Airlines, te vinden op https://www.corendonairlines.com/general-conditions-of-carriage

 12. 12. Het boekingskantoor moet de betrokken groepsklanten van Corendon Airlines informeren over hun vlucht en over de toepasselijke voorschriften inzake ticket-, vervoers- en veiligheidsvoorwaarden, alsook inzake paspoort, visum, gezondheid, valuta, immigratie en soortgelijke kwesties die in het land van bestemming van toepassing zijn.

 13. 13. Het boekingskantoor verstrekt volledige, correcte en nauwkeurige gegevens over de groepspassagiers (naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer/celtelefoon, e-mail, enz.) wanneer het de tickets elektronisch verkoopt of voert deze in het systeem in. Dergelijke informatie zal door Corendon Airlines worden gebruikt voor praktische kennisgevingen, zoals vluchtannuleringen of wijzigingen van de vluchttijd. Passagiersrecords die in strijd zijn met de regels door de groepsreserveringsagent zullen door Corendon Airlines zonder verdere kennisgeving aan het boekingskantoor worden verwijderd. Het boekingskantoor is verantwoordelijk voor het schadeloos stellen van passagiers of Corendon Airlines voor claims die voortvloeien uit onjuiste en/of ontbrekende informatie die aan het boekingskantoor te wijten is.

 14. 14. Het boekingskantoor is verantwoordelijk voor het informeren van de groepspassagiers over wijzigingen of annuleringen van vluchten van Corendon Airlines. Indien dit niet tijdig of in het geheel niet geschiedt, is het boekingskantoor verplicht alle hieruit voortvloeiende schade en/of kosten te vergoeden.

 15. 15. Indien passagiers niet onmiddellijk worden geïnformeerd, is Corendon Airlines volledig gerechtigd de compensatiebetalingen terug te vorderen van het boekingskantoor van de groep in overeenstemming met EU-verordening (EG 261/2004).

 16. 16. Het boekingskantoor is verplicht de passagiers alle verschuldigde bedragen terug te betalen in geval van annulering van de boeking. Als het boekingskantoor van de groep deze verantwoordelijkheid niet nakomt, is het verplicht alle schade en/of kosten te vergoeden.

 17. 17. Naamswijzigingen van passagiers zijn kosteloos toegestaan tot 20% van de passagierslijst, tot 48 uur voor de vlucht. Naamswijzigingen zijn toegestaan tot uiterlijk 48 uur voor de vlucht.

 18. 18. Voor datum-, vlucht- of routewijzigingen in bevestigde groepsreserveringen gelden de boeteregels van het Flex-tarief voor omboekingen, die te vinden zijn op https://www.corendonairlines.com/rules-and-regulations/tickets-and-reservation .

 19. 19. Voor reserveringen van extra passagiers na afronding van de groepsreservering wordt het in het reserveringssysteem geldende tarief in rekening gebracht.

 20. 20. Het resterende bedrag op de rekening van Corendon Airlines na aftrek van eventuele kosten wegens annuleringen volgens de groepsregels zal worden overgemaakt op de bestaande of aangewezen creditrekening van het boekingskantoor. Dit bedrag kan door het boekingskantoor worden gebruikt voor een nieuwe reservering binnen een jaar na de datum van de eerste reservering.

 21. 21. Het bedrag van de groepstoeslag, dat zonder boete betaald kan worden als gevolg van annuleringen door Corendon Airlines, zal overgemaakt worden op de bestaande of op te geven creditrekening van het boekingskantoor.

 22. 22. Indien de Groepsreserveringsagent individuele tickets verkoopt onder de groepsprijs, wordt die reservering geannuleerd. Indien een dergelijke reservering tot 21 dagen voor de vlucht door Corendon Airlines wordt geconstateerd, wordt de reservering door Corendon Airlines geannuleerd en wordt de aanbetaling niet terugbetaald. De compensatieverplichting berust in dergelijke gevallen bij het boekingskantoor van de groep.

 23. 23. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die de partijen belet hun verantwoordelijkheden en verplichtingen jegens elkaar na te komen ten gevolge van buitengewone ontwikkelingen die buiten de macht van de partijen liggen en die niet bekend waren op de datum van het sluiten van dit contract (zoals stakingen, lock-outs, natuurrampen, oorlogen, terreur, branden, rellen, blokkades, pandemieën, epidemieën, sluitingen van luchthavens, enz.) In dergelijke gevallen zal de partij die getroffen wordt door de ontwikkeling(en) die als overmacht wordt (worden) beschouwd, de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Indien de overmacht meer dan dertig (30) dagen duurt, hebben de partijen het recht het contract te beëindigen.

 24. 24. Partijen gaan hierbij akkoord met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (KVKK) die te vinden is op https://www.corendonairlines.com/KVKKandGDPR.pdf, alsmede met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR).

 25. 25. De boetepercentages die zullen worden toegepast op basis van het totale bedrag van de boete, worden berekend volgens onderstaande tabel.

VERDEELSLEUTEL VOOR BOETES GELDEND VOOR HET TOTALE TICKETBEDRAG

ratio groepsannulering " resterende tijd tot vlucht Tot 90 dagen Tussen 89-61 dagen Tussen 60-31 dagen Tussen 30-0 dagen
100% - %76 20% van het geannuleerde ticketbedrag 30% van het geannuleerde ticketbedrag 50% van het geannuleerde ticketbedrag (*) 100% van het geannuleerde ticketbedrag
75% - % 51 15% van het geannuleerde ticketbedrag 20% van het geannuleerde ticketbedrag 30% van het geannuleerde ticketbedrag 50% van het geannuleerde ticketbedrag
50% - 21 % 10% van het geannuleerde ticketbedrag 15% van het geannuleerde ticketbedrag 20% van het geannuleerde ticketbedrag 30% van het geannuleerde ticketbedrag
20% en minder 0% van het geannuleerde ticketbedrag 10% van het geannuleerde ticketbedrag 15% van het geannuleerde ticketbedrag 20% van het geannuleerde ticketbedrag

(*) op voorwaarde dat het totale ticketbedrag is betaald

(**) De brandstoftoeslag kan niet worden gerestitueerd.


Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op